Sunday, 8 March 1992

《踏莎行》--霧中山行

驟雨初收,綠山新染。碧波翠浪峰巒泛,花魂零落葬憑誰?殘紅路上愁千點。
天際雲濃,林中霧淡。未聞枝樹鳥聲漸,但尋彩蝶舞東風。輕煙縷縷春光掩。