Monday, 4 April 1994

《臨江仙》--宿吐露港書舍

夜雨淋霪驚酒醒,披衣起坐無言。清燈泛彩耀山巒,濃雲舒捲處,掩卻月宮仙。 好景隨風容易逝,為誰珍重流年?捲簾無緒不成眠,深宵頻倚戶,細數晚歸船。