Thursday, 16 April 2009

文海隨筆--《李清照的後半生》

在臺北買到這部近四十年前的舊著,頗感欣喜。可惜此書內容平平,稍覺遺憾。

南宮搏是著名的歷史小說作者,著有歷史小說五十餘部。但此書並非歷史小說,而是為於一九六一年在《中央日報》連載的歷史小說「贖罪」而撰。據作者於前言表示,當年他讀過清代俞正燮所著的《易安居士事輯》,就據之創作《李清照》歷史小說,否認李清照再嫁之事。結果小說連載時,受到臺灣和香港各界猛烈批評,其後小說也沒有印製單行本。

從這部百多頁的《李清照的後半生》來看,作者雖然喜愛李清照,也十分關心凡與李清照有關的文字,但可能礙於當年資訊有限,能看到的古籍並不多,對李清照其人其事的體會也不算深刻。但在敘述李清照生平之時,談到「頒金之誣」、流離江、贑之間等事,解說明晰,頗見文字功夫。然而到底不是歷史學家,考證未見詳瞻,敘述歷史背景時稍嫌混亂。如能按照時序,標明年月,輔以圖表,則會清楚得多。

全書不可原諒的是轉引李清照詞作時錯別字頗多,例如《孤雁兒》「藤床紙帳朝眠起」作「藤藤紙帳朝眠起」,「吹簫人去玉樓空」為「吹蕭人去玉樓空」;《永遇樂》「暮雲合璧」變作「暮雲合壁」,「不如向,簾兒底下,聽人笑語」變成「不如向,廉兒低下,聽人笑話」。《永遇樂》乃李清照的名作,「笑語」作「笑話」,韻腳全然不合,即便是作者書寫潦草,編輯也斷無不知之理。果真是一樁「笑話」。

四十年來,內地對李清照生平及作品之研究,頗有成績。此書提到的一些疑團,已有學者提出解答,但是否定案,則除非李清照復生,或有更多考古資料出土,否則無人可斷。讀此舊著,亦可窺見李清照研究多年來的進展,身為趙太的粉絲,可謂感慨百端。

讀完此書,忽發奇想,何不參照現有的研究成果,自行整理趙太的生平,圖個清楚明白?就算是自修宋史的第一篇功課罷。

No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment. It will be published after moderation by the blogger to avoid spam messages. Thank you in advance for your understanding.